Impressum

Impressum

Gegevens conform artikel 5 van het Duitse Telemediengesetz (TMG, wet inzake telemedia):
Techlink vzw
J. Chantraineplantsoen 1
3070 Kortenberg

Tel.: +32 2 896 96 10
E-mail: info@techlink.be
Web: www.techlink.be

Ondernemingsnummer BE 0682.796.163

Directeur: Willy Pauwels

Geschillenbemiddeling

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillen bemiddeling (OG)
beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u hierboven in het impressum.
We zijn niet bereid en evenmin verplicht om deel te nemen aan een procedure om te komen
tot een minnelijke schikking voor een raad van arbitrage voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor webcontent

Als aanbieder van diensten zijn wij conform artikel 7 lid 1 van de TMG en volgens
de algemene wetten verantwoordelijk voor onze eigen content op deze webpagina's. Conform artikel 8 t/m 10 van de TMG zijn
wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om overgedragen of
opgeslagen informatie van derden te controleren of onderzoek uit te voeren naar
omstandigheden die duiden op een onrechtmatige daad.
Dit laat echter onverlet onze verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik
van informatie volgens de algemene wetten. Een dergelijke aansprakelijkheid
is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip dat bekend is dat er een concrete overtreding van
de wet plaatsvindt. Wanneer dergelijke overtredingen bekend worden, zullen we deze content
per direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; wij hebben geen invloed op de
inhoud van die websites. Daarom kunnen we voor deze vreemde content ook geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte websites is telkens de betreffende
aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's worden op
het moment van linken gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen. Op dat moment was er geen
sprake van illegale content.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte websites is echter zonder
concrete aanwijzingen van een overtreding niet redelijk. Wanneer overtredingen
bekend worden, zullen wij deze links per direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant geproduceerde content en werken op deze websites zijn
onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking,
verspreiding en elke wijze van toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht
is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur en/of producent vereist.
Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel
gebruik.
Voor zover de content van deze website niet door de exploitant werd geproduceerd, zijn de
auteursrechten van derden nageleefd. Meer bepaald is content van derden als zodanig
aangeduid. Indien u desondanks echter een overtreding van het auteursrecht opmerkt
, vragen we u hiervan een verwijzing te verstrekken. Wanneer overtredingen
bekend worden, zullen we deze content per direct verwijderen.

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene kennisgevingen

De volgende kennisgevingen geven een eenvoudig overzicht van wat met uw
persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u persoonlijk kunt
worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden
in onze Privacyverklaring onder het kopje met dezelfde tekst.
Gegevens verzamelen op onze website
Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website.
Diens contactgegevens staan vermeld in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden ten eerste verzameld omdat u ze aan ons mededeelt. Daarbij kan
het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden bij uw bezoek aan onze website automatisch door onze
IT-systemen verzameld. Dat zijn voornamelijk technische gegevens (zoals internetbrowser,
besturingssysteem of tijdstip van het openen van de website). Het verzamelen van deze gegevens vindt
automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze presentatie van de website te kunnen
waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te
analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht op gratis inzage met betrekking tot oorsprong, ontvangers
en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast hebt
u het recht op correctie, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Hieromtrent en bij verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in het impressum vermeld staat. Verder
hebt u recht op bezwaar, wat u via de daarvoor bevoegde toezichthoudende autoriteit kunt uitoefenen.

Analyse-tools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden
geëvalueerd. Dat vindt voornamelijk plaats met behulp van cookies en met zogenoemde
analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt meestal anoniem plaats;
het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt protesteren
tegen deze analyse, of deze verhinderen door bepaalde tools niet te
gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende
privacyverklaring.
U kunt bezwaar indienen tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden
informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. Algemene kennisgevingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze webpagina's nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus.
We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke
privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens
verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u persoonlijk kunt
worden geïdentificeerd. De betreffende privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen
en waar we ze voor gebruiken. Tevens wordt uitgelegd hoe dat gebeurt en met welk
doel.
We wijzen u erop dat bij de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij
communicatie via e-mail) veiligheidsproblemen kunnen plaatsvinden. Een bescherming van
gegevens tegen inzage door derden zonder veiligheidsrisico's is niet mogelijk.

Melding met betrekking tot de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:
Techlink vzw
J. Chantraineplantsoen 1
3070 Kortenberg
Tel.: +32 2 896 96 10
E-mail: info@techlink.be
Web: www.techlink.be
Ondernemingsnummer BE 0682.796.163
Directeur: Willy Pauwels
De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen
met anderen beslissingen neemt over de doelstellingen van en middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke).

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel procedures met betrekking tot gegevensverwerking zijn uitsluitend
mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds afgegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor
is een bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de
gegevensverwerking tot het moment van intrekken blijft hierdoor onaangetast.

Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen inzake gegevensbescherming heeft de betrokken
partij recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde
toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de
functionaris voor gegevensbescherming van het bondsland waar onze
onderneming gevestigd is. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens
vindt u via de volgende
link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links...

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of als gevolg
van het vervullen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken aan uzelf of een derde
te laten overhandigen in een gangbare, machineleesbare vorm. Voor zover u de
directe gegevensoverdracht aan een andere verantwoordelijke verlangt, vindt deze uitsluitend
plaats als dit technisch uitvoerbaar is.

SSL/TLS-versleuteling

Deze website maakt vanwege veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van
vertrouwelijke content, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons
als exploitant van de website verstuurt, gebruik van SSL- dan wel TLS-versleuteling. U herkent
een versleutelde verbinding aan het feit dat in de adresregel van de browser
geen 'http://' maar 'https://' staat en dat er in de adresregel van de browser een pictogram van een slotje te zien is.
Als de SSL- dan wel TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die u aan ons
overdraagt, niet door derden worden meegelezen.

Inzage, blokkeren, verwijderen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het
recht op gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens,
de oorsprong en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking
en eventueel het recht op correctie, blokkeren en verwijderen van deze gegevens. Hieromtrent en bij verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens
kunt u te allen tijde contact met ons opnemen
via het adres dat in het impressum vermeld staat.

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen gebruik van de in het kader van de verplichting tot het hebben van een impressum
geopenbaarde contactgegevens voor niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en
informatiemateriaal. De exploitanten van de website
behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te zetten in het geval van ongewenste toezending
van reclame, zoals via spammails.

3. Gegevens verzamelen op onze website

Cookies

De internetsite maakt gedeeltelijk gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten op
uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies hebben als doel
ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine
tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen
en die uw browser bewaart.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde 'sessie-cookies'.
Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw
apparaat opgeslagen totdat u die zelf verwijdert. De cookies maken het ons mogelijk,
uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt
geïnformeerd, en van geval tot geval een beslissing kunt nemen over het
accepteren ervan of het accepteren van cookies in beginsel uitsluiten
of activeren dat cookies bij het afsluiten van uw browser automatisch worden verwijderd. Wanneer cookies worden uitgeschakeld
is de functionaliteit van deze website mogelijk beperkt.
Cookies die voor het uitvoeren van de elektronische communicatieprocessen of
voor bepaalde door u gewenste functies, zoals
het winkelmandje, vereist zijn, worden op basis van artikel 6, lid 1 onder f van de
AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang
bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde presentatie
van zijn diensten. Voor zover andere cookies, zoals cookies voor de analyse van uw
surfgedrag, worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk
behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat informatie automatisch op in
zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit
zijn:
. Type en versie van uw browser
, gebruikt besturingssysteem
. Referrer-URL
. Hostnaam van de computer die verbinding zoekt
. Tijdstip van serververzoek
. IP-adres
Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen
samengevoegd.
De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 onder b van de AVG
dat de verwerking van gegevens om een overeenkomst of maatregelen
in aanloop naar een overeenkomst toestaat.

Contactformulier

Als u via het contactformulier ons een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit
het aanvraagformulier inclusief de door u daar vermelde contactgegevens
omwille van de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen
bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet aan anderen door.
De verwerking van de in het contactformulier vermelde gegevens vindt uitsluitend
op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1 onder a van de AVG). U kunt
deze toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor
is een bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment
van intrekken blijft hierdoor onaangetast.
De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u
ons opdraagt deze te verwijderen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel
voor de gegevensopslag ontbreekt (bijvoorbeeld nadat de behandeling van
uw aanvraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, waaronder met name
bewaartermijnen, blijven onverlet.

5. Analyse-tools en reclame

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw
IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden
van de overeenkomst buiten de Europese Economische Ruimte afgekort
voordat het naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. Alleen in uitzonderingsgevallen
wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en
daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze
informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten
over de website-activiteiten samen te stellen en om overige diensten die met het gebruik
van de website en het internet samenhangen
ten opzichte van de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser
doorgezonden IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens
samengevoegd.

Browserplug-in

U kunt de opslag van cookies door een instelling van uw browser-software
voorkomen; we wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website
volledig
zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie
gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (met inbegrip van uw
IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google
verhinderen, door de browser-plug-in te downloaden en installeren die via de volgende link
verkrijgbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics blokkeren, door op de
volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat het
verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website blokkeert: Google Analytics
deactiveren.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de
privacyverklaring van
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van gegevens inzake opdrachten

Wij hebben met Google een overeenkomst afgesloten voor de verwerking
van gegevens die samenhangen met opdrachten en passen de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming volledig toe bij het
gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische gegevens' van Google Analytics.
Daardoor kunnen berichten worden opgesteld die informatie bevatten omtrent leeftijd, geslacht en
interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig uit
de op interesses gebaseerde reclame van Google dan wel op bezoekersgegevens van
externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot specifieke personen.
U kunt deze functie te allen tijde via de weergave-instellingen in uw
Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics
geheel verbieden, zoals vermeld onder punt 'Bezwaar tegen gegevensverzameling'.

7. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Exploitant van de
website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Als u een van onze websites bezoekt die gebruikmaakt van een plug-in van YouTube,
wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de
server van YouTube doorgegeven welke van onze webpagina's u hebt bezocht.
Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk uw
surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen
door uit te loggen van uw YouTube-account.
Het gebruik van YouTube vindt plaats vanuit het
belang om onze online-aanbiedingen op aantrekkelijke wijze weer te geven. Dit vormt in de zin van artikel 6,
lid 1 onder f van de AVG een gerechtvaardigd belang.
Verdere informatie omtrent de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de
privacyverklaring van YouTube
onder: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Aansprakelijkheid voor webcontent

Als aanbieder van diensten zijn wij conform artikel 7 lid 1 van de TMG en volgens
de algemene wetten verantwoordelijk voor onze eigen content op deze webpagina's. Conform artikel 8 t/m 10 van de TMG zijn
wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om overgedragen of
opgeslagen informatie van derden te controleren of onderzoek uit te voeren naar
omstandigheden die duiden op een onrechtmatige daad.
Dit laat echter onverlet onze verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik
van informatie volgens de algemene wetten. Een dergelijke aansprakelijkheid
is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip dat bekend is dat er een concrete overtreding van
de wet plaatsvindt. Wanneer dergelijke overtredingen bekend worden, zullen we deze content
per direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; wij hebben geen invloed op de
inhoud van die websites. Daarom kunnen we voor deze vreemde content ook geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte websites is telkens de betreffende
aanbieder of exploitant van de websites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's worden op
het moment van linken gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen. Op dat moment was er geen
sprake van illegale content.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte websites is echter zonder
concrete aanwijzingen van een overtreding niet redelijk. Wanneer overtredingen
bekend worden, zullen wij deze links per direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant geproduceerde content en werken op deze websites zijn
onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking,
verspreiding en elke wijze van toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht
is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur en/of producent vereist.
Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel
gebruik.
Voor zover de content van deze website niet door de exploitant werd geproduceerd, zijn de
auteursrechten van derden nageleefd. Meer bepaald is content van derden als zodanig
aangeduid. Indien u desondanks echter een overtreding van het auteursrecht opmerkt,
vragen we u hiervan een verwijzing te verstrekken. Wanneer overtredingen
bekend worden, zullen we deze content per direct verwijderen.
VdZ Homepage Intelligent verwarmen Impressum/Privacyverklaring
Wij gebruiken cookies op deze website om uw gebruikservaring te verbeteren. Door op een link op deze website te klikken, stemt u ermee in dat er cookies worden geplaatst.